DIGIRAY

DIGIRAY通过技术融合和开发给顾客提供一种新的范例。

Accessory
Accessory

Accessory

Digiray支持

FireCR Dental Reader, FireCR Flash, FireCR Spark, FireCR Plus, Quantor Software

  顾客服务和销售

 • 周一--周五
 • 9:00am~6:00pm (KT)

  技术支持

 • 9:00am~6:00pm (KT)

有问题?
现在联系,
我们乐意帮助!

  销售建议

 • *产品 :
  +82-(0)31-927-9225

  技术建议

 • *产品 :
  +82-(0)31-8078-7784

  工厂

 • *产品:
  +82-(0)42-931-2100

Accessory

 • 没有注册产品。